AFA

FEM SOLÀ! TOTS SOM AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és l’espai de trobada per participar, posar en comú i debatre sobre tots els temes que afecten a l’Escola i, especialment, decidir sobre els que gestiona directament la mateixa Associació (menjador, extraescolars, casals…)

L’AFA és una entitat sense afany de lucre que està formada per totes les famílies de l’escola amb unes funcions que estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu funcionament es basa en el diàleg, el consens i la col·laboració amb la resta de sectors implicats en la Comunitat Educativa.

L’AFA és, doncs, un instrument de participació obert a tothom que, per la seva representativitat, és la veu de les famílies en això que anomenem Comunitat Educativa.
Per tal que l’AFA sigui, efectivament, representativa de les famílies i de la realitat de l’Escola és molt necessari que tothom hi aporti el seu accent. Sempre hi ha aspectes a millorar, a transformar, a enriquir, a qüestionar i noves propostes i maneres de fer que es podrien incorporar. És per això que no hi sobra ningú i tothom és necessari i benvingut. Sense una participació majoritària la tasca de l’AFA perd el seu sentit i el concepte Comunitat Educativa es desdibuixa.

pati-obert

COM PARTICIPAR-HI?

El grau d’implicació és, evidentment, voluntari i no és el mateix per a tothom (ni tan sols el mateix per a una mateixa persona en diversos moments). Qualsevol mare o pare es pot presentar i participar en les reunions de l’AFA, cercar informació, donar la seva opinió i presentar qualsevol proposta o iniciativa. L’AFA es nodreix, per tant, de la participació desinteressada d’un munt de gent que hi dedica unes hores, les que pot, en la mesura de les seves possibilitats. Alguns hi participen activament des de fa uns quants cursos i d’altres, de manera natural, s’hi han anat incorporant en diferents intensitats:

 • Puntualment, en una activitat concreta organitzada per l’AFA
 • Assistint a les assemblees ordinàries
 • Col·laborant en una de les comissions
 • Formant part de la gestora
 • Representant l’AFA en el Consell Escolar

EN QUINS ÀMBITS TREBALLA L’AFA?

 • Participa en el projecte de l’escola, col·laborant amb els mestres, per aconseguir la millor qualitat en l’educació dels infants.
 • És l’espai on podem reivindicar millores en el centre educatiu i en l’educació perquè sigui de qualitat i doni les mateixes oportunitats a tothom.
 • Representa, dóna veu i defensa els interessos i necessitats de les famílies.
 • Esdevé l’interlocutor de les famílies per als mestres i el Claustre.
 • Organitza activitats que complementen les pròpies de l’escola i que, alhora, responen a la demanda de les pròpies famílies (menjador, acollides, casals, extraescolars…)
 • Fomenta la participació i la interrelació de tota la Comunitat Educativa en el projecte de l’escola. Així contribueix a la creació de sentiment de pertinença i a la cohesió social.

COM HO FA?

L’AFA desenvolupa el seu treball a través de diferents òrgans:

 • L’assemblea. És el màxim òrgan de decisió de l’AFA ja que les seves decisions marquen les línies de treball de l’associació. De manera ordinària es convoca un cop al trimestre i poden assistir-hi de ple dret totes les mares i els pares.
 • Les vocalies on s’integren les comissions: 
  • VOCALIA DE RELACIONS INTERNES I EXTERNES :
   • Interlocució amb la direcció de l’escola- AFA. Representació de l’AFA a la coordinadora.
   • Interlocució amb altres AFES, FAPAC, i institucions. Cara visible externa.
  • VOCALIA SOCIAL
   • Gènere: contribuir a la transversalitat del tema del gènere en totes les vocalies i comissions de l’AFA. Proposar i contribuir a la perspectiva de gènere.
   • Cohesió: contribuir a la cohesió de la comunitat educativa, amb especial atenció a les persones en situació de més vulnerabilitat, propiciant la pertinença. Proposar accions de millora en la línia de la cohesió en totes les comissions de l’escola i fer propostes a l’escola.
   • Convivència: enllaç amb la Comissió de convivència de l’escola. Contribuir a impregnar de la mirada de gestió alternativa de conflictes la comunitat educativa. 
   • Interculturalitat: contribuir a la interculturalitat en actiu, el coneixement i visualització de les diferents cultures. 
   • Formació i coneixement: proposar formacions en el si de la comunitat educativa tant per les famílies, com amb coordinació amb l’escola si s’escau per professorat i alumnat. Dotar de coneixement web i altres formats sobre el model pedagògic de l’escola i altres recursos.
   • Contribuir i col·laborar amb la comissió de festes i la de recursos de l’escola amb les mirades de cohesió social, interculturalitat i gènere.

La vocalia integra les següents comissions: cohesió Social, enllaç comissió de convivència

  • VOCALIA CULTURAL
   • Comissió de festes
   • Comissió de gegants
   • Comissió de teatre
  • VOCALIA SECRETARIA, COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA
   • Secretaria: Redacció de les actes de les assemblees de l’AFA. Comunicacions internes de l’AFA, convocatòries de reunions. 
   • Comunicació: interna de l’AFA i amb les famílies. 
   • Propiciar la participació de la infància en la comunitat educativa. 
   • Organització de les assemblees en tant que espai de participació i presa de decisions directe de les famílies.

La vocalia integra les següents comissions: secretària, comunicació, web

  • VOCALIA DE SOSTENIBILITAT
   • Incidir i col·laborar amb l’objectiu del projecte educatiu de l’escola de treballar per la sostenibilitat, ajudant a fer créixer les actituds i hàbits sostenibles de tota la comunitat educativa.

   • Formar part de les reunions i consells d’Escola Verda (l’escola està adherida al programa Escoles verdes de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2010)

   • Proposar accions puntuals, projectes transversals o formació entorn la reducció, la reutilització i el reciclatge (separació) de residus, la utilització responsable de l’aigua, l’estalvi i l’eficiència energètica, la conservació del patrimoni agrícola, el consum de km 0, entre d’altres.

La vocalia integra les següents comissions: comissió verda

  • VOCALIA DE GESTIÓ ECONÒMICA
   • Gestió operativa: Ingressos, Pagaments de Factures  Bestretes de caixa, Moviments interns de tresoreria
   • Gestió bancària:  Moviments relacionats amb el banc, simplificar l’operativa, negociar comissions, etc.
   • Gestió financera: Tractament i gestió dels possibles excedents de tresoreria (Pressupostos participatius)
   • Subvencions: Buscar de manera activa subvencions per fer viable els projectes que sorgeixin de les diferents vocalies, i comissions, així com proposar-ne. Recursos econòmics pels possible projectes.

La vocalia integra les següents comissions:  subvencions, recursos 

 • LA GESTORA integra la vocalia de relacions internes i externes, i una portaveu de la vocalia social, cultural, sostenibilitat, gestió econòmica i secretaria, comunicació i transparència on es treballa sobre les qüestions diàries. Integra els càrrecs oficials: Presidència, Tresoreria i Secretaria.  
 • Les comissions. Per fer més efectiu el treball de l’AFA, i perquè tothom pugui col·laborar segons els seus interessos, gran part de les tasques es realitzen gràcies a les diferents comissions. Ara mateix hi ha les següents: Escola Verda, Recursos, Comunicació i Web, Menjador, Extraescolars, Tresoreria, Festes, Gegants, Teatre, Cohesió i Formació.
 • L’AFA també participa en els òrgans de gestió entre famílies i agents de la comunitat educativa:
  • La Coordinadora de la Comunitat Educativa: la Gestora de l’AFA es reuneix, un cop al mes, amb l’equip direct de l’escola, l’equip de Clic Clac Lleure (extraescolars i casals) i l’equip de Kaliu (menjador) per tractar qüestions relatives a la gestió diària de l’escola i treballar conjuntament per assegurar que tota l’activitat de l’escola estigui coordinada i en sintonia amb el Projecte educatiu de centre. És un òrgan de participació que inspira el Consell Escolar, el nodreix, n’anticipa els temes i vetlla pel diàleg entre els seus participants.
  • El Consell Escolar: aquest és l’òrgan oficial de decisió que reconeix el Departament d’Ensenyament i es reuneix un cop al trimestre.Hi participen representants dels mestres, del personal no docent, de l’equip directiu, de les famílies (a través de pares i mares escollits en les eleccions al Consell Escolar) i la presidenta de l’AFA.

Contacta amb la gestora de l’AFA: afa@escolamontserratsola.cat

 • Categories