Com han de ser les propostes d’inversió?

Les propostes d’inversió poden servir per comprar algun bé, per fer activitats o per adquirir serveis que compleixin els següents requisits:

 • S’han d’emmarcar, exclusivament, dins l’àmbit de la comunitat educativa Montserrat Solà.
 • Han de tenir caràcter extraordinari. És a dir, no ha de ser una despesa ordinària de l’escola.
 • Si per executar la proposta, cal que hi hagi un manteniment posterior, s’haurà de comptabilitzar quant costa aquest manteniment i es valorarà si aquesta despesa pot ser assumida per l’escola / AMPA, al marge dels pressupostos participatius.
 • Han de donar resposta a una necessitat concreta i preferiblement que es puguin executar durant aquell curs.
 • Han de ser pressupostàriament sostenibles. És a dir, l’execució de la proposta no pot condicionar pressupostos participatius de cursos següents.
 • Si la proposta està plantejada per realitzar-se al llarg de diferents cursos o la inversió supera el pressupost establert, aquesta s’haurà de dividir en fases, que no s’aprovaran automàticament totes el primer curs sinó s’aniran aprovant d’any en any, seguint el procediment establert d’acceptació i aprovació. Així mateix, es facilitarà que aquestes propostes es puguin anar revisant i adaptant a cada curs.
 • Han de ser viables a nivell tècnic i jurídic-normatiu. S’han d’ajustar a la legalitat vigent, sent especialment subjectes a la normativa aprovada pel Consell Escolar. En cap cas poden contradir:
  • El marc comú de protecció dels valors de la Comunitat Educativa Montserrat Solà.
  • El Projecte Pedagògic del Centre.
  • La Carta de Compromís.
  • Els estatuts de l’AMPA.
 • Han de tenir la voluntat d’abastar al conjunt de la comunitat educativa, tot buscant la universalitat del seu impacte, l’equitat i la inclusió de tots els membres de la comunitat, especialment, l’alumnat.
 • No poden suplir inversions previstes o previsibles per altres administracions. De manera extraordinària, es podria discutir aquest requisit, sempre i quan:
  • S’acrediti la urgència de la inversió.
  • S’hagin exhaurit totes les vies alternatives d’obtenció de recursos (subvencions, altres administracions, etc.).
  • S’acrediti una demanda reiterada i la negativa de l’administració competent.

Queden excloses de les propostes d’inversió la concessió d’ajuts, beques, subvencions o premis.