AMPA

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) és l’espai de trobada per participar, posar en comú i debatre sobre tots els temes que afecten a l’Escola i, especialment, decidir sobre els que gestiona directament la mateixa Associació (menjador, extraescolars, casals…)

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que està formada per les mares i pares de l’escola amb unes funcions que estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu funcionament es basa en el diàleg, el consens i la col·laboració amb la resta de sectors implicats en la Comunitat Educativa.

L’AMPA és, doncs, un instrument de participació obert a tothom que, per la seva representativitat, és la veu de les famílies en això que anomenem Comunitat Educativa.
Per tal que l’AMPA sigui, efectivament, representativa de les famílies i de la realitat de l’Escola és molt necessari que tothom hi aporti el seu accent. Sempre hi ha aspectes a millorar, a transformar, a enriquir, a qüestionar i noves propostes i maneres de fer que es podrien incorporar. És per això que no hi sobra ningú i tothom és necessari i benvingut. Sense una participació majoritària la tasca de l’AMPA perd el seu sentit i el concepte Comunitat Educativa es desdibuixa.

pati-obert

COM PARTICIPAR-HI?

El grau d’implicació és, evidentment, voluntari i no és el mateix per a tothom (ni tan sols el mateix per a una mateixa persona en diversos moments). Qualsevol mare o pare es pot presentar i participar en les reunions de l’AMPA, cercar informació, donar la seva opinió i presentar qualsevol proposta o iniciativa. L’AMPA es nodreix, per tant, de la participació desinteressada d’un munt de gent que hi dedica unes hores, les que pot, en la mesura de les seves possibilitats. Alguns hi participen activament des de fa uns quants cursos i d’altres, de manera natural, s’hi han anat incorporant en diferents intensitats:

 • Puntualment, en una activitat concreta organitzada per l’AMPA
 • Assistint a les assemblees ordinàries
 • Col·laborant en una de les Comissions de Treball
 • Formant part de la Junta Directiva escollida per l’Assemblea
 • Representant l’AMPA en el Consell Escolar

EN QUINS ÀMBITS TREBALLA L’AMPA?

 • Participa en el projecte de l’escola, col·laborant amb els mestres, per aconseguir la millor qualitat en l’educació dels infants.
 • És l’espai on podem reivindicar millores en el centre educatiu i en l’educació perquè sigui de qualitat i doni les mateixes oportunitats a tothom.
 • Representa, dóna veu i defensa els interessos i necessitats de les famílies.
 • Esdevé l’interlocutor de les famílies per als mestres i el Claustre.
 • Organitza activitats que complementen les pròpies de l’escola i que, alhora, responen a la demanda de les pròpies famílies (menjador, acollides, casals, extraescolars…)
 • Fomenta la participació i la interrelació de tota la Comunitat Educativa en el projecte de l’escola. Així contribueix a la creació de sentiment de pertinença i a la cohesió social

COM HO FA?

L’AMPA desenvolupa el seu treball a través de diferents òrgans:

 • L’assemblea. És el màxim òrgan de decisió de l’AMPA ja que les seves decisions marquen les línies de treball de l’associació. De manera ordinària es convoca un cop al trimestre i poden assistir-hi de ple dret totes les mares i els pares.
 • Les comissions. Per fer més efectiu el treball de l’AMPA, i perquè tothom pugui col·laborar segons els seus interessos, gran part de les tasques es realitzen gràcies a les diferents comissions. Ara mateix hi ha les següents: Escola Verda, Recursos, Comunicació i Web, Menjador, Extraescolars, Tresoreria, Festes, Gegants, Cohesió i Formació.
 • La junta. Igual que la resta d’associacions, els Estatuts de l’AMPA estableixen una sèrie de càrrecs: Presidència,  Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria i vocals. Els quatre primers conformen la Junta de l’AMPA que treballa sobre les qüestions diàries. Actualment el president és l’Isaac Treviño; el vicepresident, en Ferran Aragó; la Tresorera, l’Anna Soteras i la secretària, la Clara Rosa.
  Evidentment, aquests càrrecs són escollits democràticament per l’Assemblea i han de donar compte de la seva feina davant d’ella.
 • L’AMPA també participa en els òrgans de gestió entre families i mestres:
  • La coordinadora: la junta de l’AMPA es reuneix, un cop al mes, amb la direcció, cap d’estudis i secretaria per tractar qüestions relatives a la gestió diària de l’escola.
  • El Consell Escolar: aquest és l’òrgan oficial de decisió que reconeix el Departament d’Ensenyament i es reuneix un cop al trimestre.Hi participen representants dels mestres, del personal no docent, de l’equip directiu, de les families (a través de pares i mares escollits en les eleccions al Consell Escolar) i el president de l’Ampa.

Contacta amb la junta de l’AMPA: ampa@escolamontserratsola.cat